REGULAMIN

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Operatorem aplikacji internetowej LoyaltyZen.com jest Marcin Krejza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą L2 Marcin Krejza zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.
  2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z aplikacji LoyaltyZen.com, zwanego dalej „Aplikacją”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Korzystanie z Aplikacji przez osoby biorące udział w stworzonych przez Firmy programach lojalnościowych, zwanych dalej „Klientami”, jest w darmowe.
  4. Korzystanie z LoyaltyZen jest odpłatne dla przedsiębiorców tworzących oraz obsługujących własny program dla stałych klientów, tj. program lojalnościowy, w serwisie LoyaltyZen.com, zwanych dalej „Firmami”. Korzystanie z Aplikacji przez osoby biorące udział w stworzonych przez Firmy Programach Lojalnościowych, zwanych dalej „Klientami”, jest w darmowe.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
  6. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
   Aplikacja
   Aplikacja LoyaltyZen.com pozwalający przedsiębiorcom na stworzenie oraz bieżącą obsługę własnego programu dla stałych klientów (tj. programu lojalnościowego) oraz inne usługi bezpośrednio z tym związane.
   Operator
   Marcin Krejza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą L2 Marcin Krejza zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.
   Regulamin
   Regulamin określający zasady korzystania z Aplikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji.
   Firma
   Przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który korzysta z usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
   Klient
   Każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, została zarejestrowane w Programie Lojalnościowym Firmy. Klienci nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.
   Konto Klienta
   Wszystkie dane dotyczące Klienta zapisane w Aplikacji, także te, do których Klient ma dostęp poprzez panel WWW.
   Abonament
   Rodzaj okresowej opłaty ponoszonej na rzecz Operatora z tytułu korzystania z usług Aplikacji LoyaltyZen.com, do której zapłaty zobowiązana jest Firma. Rodzaje Abonamentów określa Cennik.
   Użytkownik
   Każdy Klient lub Firma korzystający z Aplikacji LoyaltyZen.com.
   Program Lojalnościowy lub „Program Firmy”
   Program dla stałych klientów (tj. program lojalnościowy) prowadzony indywidualnie przez Firmę, według własnych, unikalnych zasad.
   Administrator Programu Lojalnościowego Firmy
   Użytkownik Aplikacji, który dokonał rejestracji Firmy w Aplikacji oraz ma pełne prawa do obsługi i konfiguracji Programu Lojalnościowego Firmy.
   Cennik
   Lista opłat obowiązujących Firmy, opublikowana na stronie internetowej LoyaltyZen.com/cennik,
   Okres Darmowy
   Okres, w którym nie jest naliczana opłata abonamentowa, przysługuje ona każdej Firmie po rejestracji w Aplikacji.
   Umowa
   Rozumie się przez to umowę o świadczenie przez Aplikację usług, zawartą między Operatorem a Firmą po rejestracji Firmy w Aplikacji.
   Usługi
   Usługi świadczone na rzecz Firmy przez Operatora dostępne w ramach Aplikacji.
  7. Rozpoczynając korzystanie z Aplikacji, w tym ze świadczonych przez Operatora Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  8. Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji). W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Aplikacji będą możliwe do przewidzenia Operator powiadomi Firmę o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem.
  9. Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z polskim i europejskim prawem.
 2. Zakres usług świadczonych przez Aplikację

  1. Podstawową usługą świadczoną przez Operatora na rzecz Firmy jest udostępnienie Aplikacji internetowej LoyaltyZen.com umożliwiającej prowadzenie programu do obsługi stałych klientów firmy (tj. programu lojalnościowego) oraz inne czynności z tym związane szczegółowo opisane w Aplikacji.
 3. Zasady korzystania z Aplikacji przez Firmy

  1. Operator świadczy usługi poprzez Aplikację wyłącznie za pomocą sieci Internet.
  2. Firma, rozpoczynając korzystanie z Aplikacji, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Aplikacji oraz podać wymagane w procesie rejestracji dane.
  3. Do prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Firmy oraz działania Aplikacji niezbędne jest:
  4. Wprowadzenie przez Firmę danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym w zakresie oraz formie określonych w Aplikacji.
  5. Dokonanie konfiguracji przez Firmę własnego programu dla stałych klientów zgodnie z poleceniami Aplikacji.
  6. W przypadku wystąpienia zmian w danych wymaganych w procesie rejestracji Firma obowiązana jest do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian w ustawieniach swojego profilu.
  7. Zarejestrowana Firma korzystająca z Aplikacji uzyskuje dostęp do Usługi poprzez podanie loginu i hasła. Loginem Firmy jest adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji. Operator Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  8. W przypadku gdy Firma zapomni hasła, powinna wybrać opcję „Zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Aplikacji.
  9. Firma może w każdym czasie sprawdzić swoje dane wprowadzone do Aplikacji przy rejestracji poprzez zalogowanie się do swojego profilu, jak również w ten sam sposób może dokonywać ich zmiany, bądź korygować błędy.
 4. Zasady działania Programu Lojalnościowego Firmy.

  1. Firma powinna uzyskać zgodę od Klienta na wprowadzenie jego danych do Aplikacji LoyaltyZen.com. Zabroniona jest rejestracja w Programie Lojalnościowym Klienta, który nie wyraził na to zgody.
  2. Jeżeli Firma zamierza wysyłać Klientom wiadomości promocyjne w formie SMS lub e-mail, to zobowiązuje się do poinformowania Klienta o możliwości otrzymywania wiadomości promocyjnych drogą elektroniczną od Firmy. Firma zobowiązuje się do uzyskania informacji od Klienta, czy Klient godzi się na otrzymywanie wiadomości promocyjnych drogą elektroniczną od Firmy oraz wprowadzenie tej informacji w formularzu rejestracji nowego klienta. Informacja ta jest wprowadzana poprzez zaznaczenia właściwego pola w formularzu rejestracji Klienta.
  3. Firma ma możliwość usunięcia Konta Klienta ze swojego Programu Lojalnościowego, w tym calu Administrator Programu Lojalnościowego Firmy powinien wysłać z własnego adresu e-mail stosowną informację adres: kontakt@loyaltyzen.com
  4. Zasady wysyłania wiadomości sms oraz e-mail przez Firmy do własnych Klientów:
  5. Wiadomości SMS wysyłane przez Firmę oraz wiadomość powitalna są wysyłane w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20. Wiadomości, których zainicjowanie wysłania dokonane zostało przez Firmy poza powyżej określonymi godzinami zostaną wysłane przez Aplikację po godzinie 9 następnego dnia, w którym dokonywana będzie wysyłka wiadomości SMS
  6. Firma ma obowiązek usunięcia Klienta z listy Klientów otrzymujących wiadomości promocyjne, jeżeli Klient tego zażąda.
  7. Aplikacja nie gwarantuje doręczenia każdej wysłanej wiadomości, co może być spowodowane awariami sieci, przeciążeniem sieci, itp.
  8. Aplikacja nie umożliwia wysyłki SMS na numery zagraniczne, poza krajem siedziby Firmy.
  9. Zabrania się wysyłania do Klientów wiadomości zawierających treści niezgodnych z prawem.
  10. Rejestracji Firmy w Aplikacji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu Firmy wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Firmy.
  11. Firma wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora nazwy Firmy, logo Firmy oraz adresu strony www Firmy w celu promocji Aplikacji.
  12. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Aplikacji należy zgłaszać na adres: kontakt@loyaltyzen.com.
 5. Zasady korzystania z Aplikacji przez Klientów

  1. Klient może zarejestrować się w Programie Firmy tylko za jego pośrednictwem i zgodną.
  2. Firma może wprowadzić do Aplikacji dane Klienta jedynie za zgodą Klienta.
  3. Zalogowanie się do Konta Klienta wymaga weryfikacji danych kontaktowych w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.
  4. Zarejestrowany Klient korzystający z Aplikacji uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Loginem Klienta może być numer klienta w Programie Firmy, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podane podczas rejestracji. Operator Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  5. W przypadku gdy Klient zapomni hasła, powinien wybrać opcję „Zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Aplikacji.
  6. Każdy klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z Aplikacji. Oświadczenie z żądaniem usunięcia danych powinno zostać przesłane na adres e-mail kontakt@loyaltyzen.com, oraz powinno zawierać co najmniej numer Klienta, imię i nazwisko Klienta. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z korzystania z usług Aplikacji w charakterze Klienta, co wiąże się z dezaktywacją Konta Klienta oraz usunięciem z Konta Klienta oraz Aplikacji wszystkich danych zapisanych na koncie Klienta, w tym danych z Programu Firmy.
  7. Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od Firmy, w Programie Lojalnościowym której jest zapisany. Może tego dokonać po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta lub komunikując chęć rezygnacji bezpośrednio Firmie.
  8. Operator ma prawo do usunięcia konta Klienta, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 6. Zawarcie umowy z Firmą, okres świadczenia usługi na rzecz Firmy, wypowiedzenie umowy z Firmą

  1. Za moment zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem a Firmą uznaje się moment wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
  2. Po zawarciu Umowy z Operatorem każdej Firmie przysługuje Okres Darmowy, który trwa do momentu zarejestrowania pierwszych 25 klientów w Programie Firmy.
  3. Operator nie naliczy Firmie żadnych opłat do momentu zakończenia Okresu Darmowego.
  4. Do momentu zakończenia Okresu Darmowego Firma może zrezygnować z korzystania z Aplikacji bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezygnacja@loyaltyzen.com
  5. Dokonywanie miesięcznych opłat abonamentowych przez Firmę za korzystanie z Aplikacji jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Aplikacji na czas nieokreślony.
  6. Po zakończeniu Okresu Darmowego Firma może zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć swoje konto oraz dane z Aplikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: rezygnacja@loyaltyzen.com. Rezygnacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który jest loginem Firmy i powinna zawierać pełne dane Firmy (nazwa, adres, NIP oraz REGON).
  7. W przypadku przesłania rezygnacji przez Firmę z korzystania z Aplikacji w okresie po zakończeniu Okresu Darmowego, a w trakcie trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego, Firma jest zobowiązany do opłacenia pełnej opłaty abonamentowej za miesiąc, w trakcie którego została złożona rezygnacja oraz dotychczas naliczonych kosztów wysłania wiadomości SMS w stawkach zgodnych z Cennikiem.
  8. Po złożeniu skutecznej rezygnacji dane Firmy zostaną usunięte z Aplikacji przez Operatora.
  9. W przypadku rezygnacji lub rozwiązania umowy Firma nie może żądać zwrotu kosztów poniesionych uprzednio wynikających z obowiązującego Cennika.
  10. Po rezygnacji Firmy lub rozwiązaniu umowy z Firmą deaktywowane są Konta Klientów zarejestrowanych w Programie Firmy oraz usuwane są wszystkie dane związane z Programem Firmy, w tym dane Klientów zarejestrowanych w Programie Firmy.
  11. Umowa może być rozwiązana również w następujących przypadkach:
  12. Ustania bytu prawnego Firmy.
  13. Wypowiedzenia umowy przez Operatora.
  14. Nie uiszczenia przez Firmę mimo wezwania Operatora należności w terminie 60 dni od upływu terminu płatności faktury określonej w punkcie 7.8,
  15. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Firma:
  16. Dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji.
  17. Dokonuje czynności niezgodnych z prawem.
  18. Działa na szkodę Operatora.
  19. W innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 7. Odpłatność Firmy za usługę

  1. Korzystanie z Usług oraz dostęp do danych archiwalnych Aplikacji jest odpłatny, na zasadach określonych w Cenniku.
  2. Każdej Firmie przysługuje okres darmowy, którego zasady opisane są w Cenniku.
  3. W momencie rejestracji Firma wybiera jeden z dostępnych Abonamentów. Zmiana Abonamentu przypisanego do danej Firmy wiąże się ze zmianą opłat zgodnie z Cennikiem i obowiązuje od dnia rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.
  4. Rejestrując się w Aplikacji oraz akceptując niniejszy Regulamin Firma godzi się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy. Operator nie przesyła oryginałów faktur, ani żadnych innych dokumentów księgowych.
  5. Wszystkie faktury umieszczane będą w profilu Firmy w zakładce Płatności, dostępnym po zalogowaniu się Firmy w Aplikacji. Faktury dostępne są w formacie PDF.
  6. W Aplikacji obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 10-tego dnia każdego miesiąca, a kończy 9-tego dnia kolejnego miesiąca.
  7. Faktura za bieżący okres rozliczeniowy zostanie wystawiona oraz umieszczona w zakładce Płatności najwcześniej pierwszego dnia rozpoczynającego się okresu rozliczeniowego.
  8. Faktury wystawiane są z 14 dniowym terminem płatności.
  9. Kwota do zapłaty na fakturze obliczana jest zgodnie z Cennikiem. Na kwotę faktury składa się stała miesięczna opłata abonamentowa za rozpoczynający się okres rozliczeniowy oraz opłaty za wiadomości SMS wysłane przez Firmę do swoich Klientów w poprzednim (zakończonym) okresie rozliczeniowym.
  10. Jeżeli Firmie zgodnie z Cennikiem przysługuje określona ilość SMS-ów, którą Firma może wysłać bez opłat, to koszt tych wiadomości nie zostanie doliczony do faktury miesięcznej. Jeżeli Firma przekroczy ilość wiadomości SMS, które może wysłać bez opłat, to do faktury zostanie doliczony koszt wiadomości sms przekraczających tą ilość.
  11. Firma opłaca wszystkie wiadomości SMS wysyłane w ramach z Programu Firmy, także wiadomości SMS aktywujące konto klienta (weryfikujące numer telefonu komórkowego Klienta), wiadomości powitalne wysyłane do Klientów, wiadomości SMS służące przypomnieniu hasła Klienta.
  12. Jeżeli Okres Darmowy kończy się w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to faktura za bieżący okres rozliczeniowy zostanie wystawiona oraz umieszczona w zakładce Płatności profilu Firmy najwcześniej w dniu zakończenia Okresu Darmowego. Operator może jednak podjąć decyzję o nie wystawianiu faktury za niepełny okres rozliczeniowy, jednocześnie doliczyć proporcjonalny koszt niepełnego okresu rozliczeniowego do faktury za kolejny okres rozliczeniowy.
  13. Prośbę o wystawienia duplikatu faktury należy przesyłać na adres: kontakt@loyaltyzen.com. Prośba powinna zostać przesłana z adresu e-mail Administratora Programu Lojalnościowego Firmy.
  14. Operator może zablokować konto Firmy w Aplikacji, jeżeli Firma nie opłaci faktury w terminie określonym w punkcie 7.8 Regulaminu. Blokada konta nastąpi najwcześniej w terminie 14 dni od upływu terminu płatności. Zablokowanie konta Firmy w Aplikacji oznacza brak możliwości obsługi Programu Firmy oraz blokadę możliwości wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail do swoich Klientów. Blokada konta Firmy nie powoduje zaprzestania naliczania opłaty Abonamentowej.
 8. Postępowanie reklamacyjne

  1. Firma może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź nieprawidłowej kwoty faktury.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Operatora bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@loyaltyzen.com wysłanego z Konta e-mail użytego do rejestracji Firmy, którego reklamacja dotyczy.
  3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać pełną nazwę Firmy, adres e-mail Firmy użyty do rejestracji Firmy (jeżeli reklamacja przesyłana jest w formie listu), czas i szczegółowych okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
  4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer oraz kwotę faktury.
  5. Reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia.
  6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Firmy składającej reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Firmy.
 9. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Aplikacji.
  2. Operator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
  3. Operator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożności użycia lub błędnego działania Aplikacji.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezależną od niego niemożliwością wygenerowania dla Użytkownika nowego Hasła dostępu do Aplikacji.
  6. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zobowiązania Firm powstałe na skutek działania Programu Firmy, w tym za zobowiązania księgowe oraz podatkowe.
  7. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Firmy w stosunku do Klientów wynikające z tytułu prowadzenia przez Firmę Programu Lojalnościowego.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały publikowane oraz przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS przez Firmę.
 10. Dane podawana przez Użytkowników i cele ich przetwarzania

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Aplikacji. Administratorem danych osobowych jest Operator Aplikacji.
  3. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Operatora danych osobowych Firmie, w Programie Lojalnościowym której Klient dokonał Rejestracji.
  4. Operator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji.
  5. Operator ma prawo do wykorzystania w innych celach oraz udostępnienia osobom trzecim jedynie informacje statystyczne, nie powiązane z danymi osobowymi Klientów.
  6. Operator wykorzystuje dane zbierane automatycznie (tzw. „cookies”) w celu prowadzenia statystyk Aplikacji. „Cookies” są przechowywane na komputerze Użytkownika, Aplikacja odczytuje je przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika.
  7. Operator przetwarza dane osobowe, tj. gromadzi, utrwala, przechowuje, opracowuje, udostępniana i usuwa, dane poszczególnych Klientów w następującym zakresie i na następujących zasadach:
  8. Operator przetwarza dane osobowe w celu poprawnej realizacji Usług Aplikacji, w tym w szczególności udziału Klienta w Programie Lojalnościowym Firmy.
  9. Operator udostępnia dane, w tym dane osobowe, tylko i wyłącznie Firmie, która zarejestrował Klienta w swoim Programie Firmy. Operator nie udostępnia danych osobowych Klientów stronom trzecim.
  10. Operator przetwarza i udostępnia Firmie, w Programie Lojalnościowym której Klient się zarejestrował, dane Klientów w zakresie wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej.
  11. Operator przetwarza dane osobowe Klientów w celu przesłania bieżących informacji związanych z obsługą Aplikacji.
  12. Operator przetwarza dane osobowe Firm w celu przesłania bieżących informacji związanych z obsługą Aplikacji, płatnościami, rozwiązaniem umowy, nowościami i zmianami w Aplikacji.
  13. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej od Firmy, w Programie Lojalnościowym której się zarejestrował.
  14. Podczas rejestracji oraz w każdym innym momencie Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej od danego Firmy, poprzez przekazanie tej informacji bezpośrednio Firmie lub poprzez zalogowanie się do Konta Klienta w Aplikacji.
  15. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych z Aplikacji na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
  16. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego informacji z Aplikacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Aplikacji.
  17. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Operatora.
 11. Zmiana Regulaminu

  1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  3. Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Aplikacji.
  4. Konieczności dostosowania działania Aplikacji i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
  5. Innych uzasadnionych przypadkach.
  6. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Aplikacji.
  7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania nowego regulaminu.
  8. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 11.7, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.